Minisipalite Vil West Palm Beach Enskripsyon pou Vaksinasyon kont COVID-19 fèmen Kounye a

Mèsi paske ou enterese resevwa vaksen kont COVID-19 nan Minisipalite Vil West Palm Beach.

Nan moman sa a, tout randevou yo pwograme epi nou pa aksepte nouvo enskripsyon nan saldatant dijital nou.

Lè lòt moman vin disponib pou pran randevou, n ap re-louvri saldatant dijital la. Tanpri tcheke pita ankò oswa rele nimewo (561)200 3687.

Pou jwenn dènye enfòmasyon yo nan Minisipalite Vil West Palm Beach:

Mèsi paske ou fè patisipasyon ou nan ProtectWPB.