Toupatou nan konte a

Publix ap pran randevou apati 7 a.m. nan jou lendi yo, mèkredi yo ak vandredi yo.

Hcdpbc.org – Shots at South Florida Fairgrounds, South County Civic Center ak Burns Road Community Center.

Famasi yo nan:

www.walmart.com/COVIDvaccine 

 www.samsclub.com/covid 

 www.winndixie.com/pharmacy/covid-vaccine 

www.walgreens.com/findcare/vaccination/covid-19 

www.cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine (click on Florida)

Nan Glades

Anquan Boldin Stadium at Pahokee High School – nan machin ou, randevou pa nesesè

Pou Granmoun Aje ki Oblije rete nan Kay

Imèl HomeboundVaccine@em.myflorida.com avèk non ou ak nimewo telefòn ou pou mete nan demann ou. Yon moun nan Divizyon Florida pou Jesyon Ijans ap kontakte ou nan 72 èdtan pou pran plis enfòmasyon epi pou ba ou randevou ou.