FÒM POU BAY KONSANTMAN: OBLIGATWA POU TOUT PATISIPAN YO

Yon Fòm pou Egzamen pou Vaksen Moderna epi pou Bay Konsantman obligatwa pou tout patisipan yo, kèlkeswa laj yo.  Tanpri vini avèk yon kopi enprime nan premye randevou ou. Chwazi lang ou, epi klike anba la a pou enprime ak telechaje yon fòm.

ENFÒMASYON SOU MODERNA

Minisipalite Vil West Palm Beach pral bay vaksen Moderna yo gratis kont COVID-19. Ou kapab jwenn plis enfòmasyon sou Vaksen Moderna depi ou telechaje fòm nan anba la a.